Cwestiynau Cyffredin

Ar agor ar gyfer ceisiadau

Decorative image banner

Cwestiynau am y Gronfa Buddsoddi i Gymru

Bydd y Gronfa Buddsoddi i Gymru yn ymrwymo £130m o gyllid newydd trwy’r strategaethau buddsoddi gorau i fodloni anghenion busnesau yng Nghymru. Nod IFW yw gyrru twf economaidd trwy gynorthwyo arloesedd a chreu cyfleoedd lleol ar gyfer busnesau newydd ac sydd ar dwf ar draws Cymru. Bydd IFW yn cynyddu’r cyflenwad a’r amrywiaeth o gyllid cyfnod cynnar sydd ar gael i fusnesau llai ar draws Cymru, gan ddarparu cyllid ar gyfer busnesau na fyddai’n derbyn buddsoddiad fel arall o bosibl, ac yn helpu i chwalu’r rhwystrau i gael cyllid.

Nid yw IFW yn buddsoddi mewn busnesau yn uniongyrchol. Mae’n buddsoddi trwy gronfeydd cynnyrch sy’n cael eu rheoli gan reolwyr cronfeydd penodol IFW. Bydd y Gronfa’n cynnig tri opsiwn cyllid masnachol gyda Benthyciadau Llai rhwng £25k a £100k, gwerth rhwng £100k a £2 filiwn o Gyllid i Ariannu Dyledion, a Buddsoddiad Ecwiti o hyd at £5 miliwn.

Bydd IFW yn cynnig tri opsiwn cyllid masnachol sef Benthyciadau Llai o rhwng £25k a £100k, gwerth rhwng £100k a £2m o Gyllid i Ariannu Dyledion, a Chyllid Ecwiti o hyd at £5 miliwn.

Dylid cyflwyno ymholiadau a cheisiadau yn uniongyrchol i reolwyr cronfeydd dethol IFW, ac mae manylion llawn y rhain i’w gweld yma. Ni all IFW ddarparu cyngor ariannol neu fusnes i fusnesau sy’n chwilio am gyllid, a dylai busnesau ddefnyddio eu cyfrifydd neu gynghorydd busnes eu hunain os oes angen cymorth arnynt wrth baratoi’r cais.

Mae IFW yn cwmpasu Cymru gyfan, gan gynnwys ardaloedd gwledig, arfordirol a threfol. Gellir buddsoddi mewn busnesau sydd â’u pencadlys yng Nghymru neu sydd â phresenoldeb gweithredol sylweddol yno.

Dyluniwyd IFW i helpu i lenwi’r bylchau yn y farchnad trwy gynyddu’r cyflenwad o gyllid cyfnod cynnar sydd ar gael ar gyfer busnesau llai yn y DU a’u hamrywiaeth, gan ddarparu cyllid ar gyfer cwmnïau na fyddai’n derbyn buddsoddiad fel arall o bosibl. Mae’r cronfeydd cynnyrch y mae IFW yn eu cynorthwyo yn darparu cyllid â ffocws masnachol ar gyfer busnesau ar draws Cymru.

Gall cronfeydd cynnyrch IFW fuddsoddi ar eu pennau eu hunain neu ochr yn ochr ag arianwyr eraill, ac yn wir, anogir rheolwyr cronfeydd IFW i drosoli cyfalaf preifat ychwanegol hefyd.

Bydd gan IFW ddull cynhwysol o weithredu, ond bydd yna rai meini prawf cymhwyster ar gyfer cyllid IFW. Bydd rheolwyr y cronfeydd yn gallu cynghori ar addasrwydd.

Cofrestru ar gyfer ein Newyddlen

Cofrestrwch i dderbyn ein negeseuon e-bost i fod gyda’r cyntaf i glywed y newyddion diweddaraf am y Gronfa Buddsoddi i Gymru. Cewch ddewis clywed y newyddion am eich ardal neu gael diweddariadau o bob rhan o’r DU.

Cofrestrwch heddiw